ชื่อ-สกุล : ม.เขมพาสน์ จาดก้อน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต )

more...