ชื่อ-สกุล : ม.เทิดพล วงษ์รักษา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...