ชื่อ-สกุล : ม.อภิชาติ สมัครธัญญกิจ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...