ชื่อ-สกุล : มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานการเรียนการสอนและนิเทศ , งานการเรียนการสอน IEP

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...