ชื่อ-สกุล : มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , กลุ่มภาษาไทย , งานหลักสูตร , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...