รหัสประจำตัว : 10499

ชื่อ-สกุล : มิสชมพูนุช พิพัฒน์ชยานนท์

ฉายา : พู

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มภาษาไทย , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...