ชื่อ-สกุล : ม.พงษ์กิจ เจริญพร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานแนะแนว , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

more...