ชื่อ-สกุล : ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานหลักสูตร , งาน English Program

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...