รหัสประจำตัว : 10510

ชื่อ-สกุล : ม.นพพร ตุติยาพึงประเสริฐ

ฉายา : ซี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...