ชื่อ-สกุล : ม.นาวิน กิตติเรืองนาม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , งานหลักสูตร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...