รหัสประจำตัว : 10533

ชื่อ-สกุล : ม.นาวิน กิตติเรืองนาม

ฉายา : วิน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิชาศิลปะ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...