ชื่อ-สกุล : มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

สังกัดหน่วยงาน : งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพ , งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.เกียรตินิยมอันดับ 2) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...