รหัสประจำตัว : 10534

ชื่อ-สกุล : มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานนโยบายและแผน , งานประกันคุณภาพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.เกียรตินิยมอันดับ 2) ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...