ชื่อ-สกุล : มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...