รหัสประจำตัว : 10555

ชื่อ-สกุล : มิสฤดีมาศ โพธิ์ไพจิตร์

ฉายา : มะนาว

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...