ชื่อ-สกุล : มิสพิชยารัชต์ วรานนท์วุฒิไกร

สังกัดหน่วยงาน : งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานหลักสูตร , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...