ชื่อ-สกุล : มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มคณิตศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...