รหัสประจำตัว : 10565

ชื่อ-สกุล : มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี

ฉายา : บุ๋ม

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์ดนตรี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มห่วิทยาลัยธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...