ชื่อ-สกุล : ม.อิสระ บุญคง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 , งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...