ชื่อ-สกุล : มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...