รหัสประจำตัว : 10572

ชื่อ-สกุล : มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ

ฉายา : ป่าน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ )

more...