รหัสประจำตัว : 10581

ชื่อ-สกุล : มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม

ฉายา : -แพร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...