รหัสประจำตัว : 10586

ชื่อ-สกุล : ม.กฤษดา ปั้นเอี่ยม

ฉายา : ตุ๊ต๊ะ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...