รหัสประจำตัว : 10588

ชื่อ-สกุล : มิสสุพัดชา ชันแสง

ฉายา : ชมพู่

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...