ชื่อ-สกุล : มิสศศิธร อรรถรัตน์ปรีชา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งาน ACT Learning Space , งานวัดผลและวิจัย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ & AI

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลับศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร )

more...