รหัสประจำตัว : 10603

ชื่อ-สกุล : ม.สัจจะ อ้อยใจ

ฉายา : แขก

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...