ชื่อ-สกุล : ม.สัจจะ อ้อยใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต (คบ) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...