รหัสประจำตัว : 10604

ชื่อ-สกุล : ม.กรกช รัตนกรีฑากุล

ฉายา : ท้อป

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...