รหัสประจำตัว : 10611

ชื่อ-สกุล : ม.คมกริช ปรีชากุล

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...