รหัสประจำตัว : 10614

ชื่อ-สกุล : มิสวิรัญญา พลเยี่ยม

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1 , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...