รหัสประจำตัว : 10622

ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา เกษรจันทร์

ฉายา : กวาง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...