ชื่อ-สกุล : มิสปัทมา วิสุขอนุกูล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งาน English Program , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...