รหัสประจำตัว : 10629

ชื่อ-สกุล : มิสปัทมา วิสุขอนุกูล

ฉายา : แนน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...