ชื่อ-สกุล : มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์

สังกัดหน่วยงาน : งาน English Program , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( ผลการค้นหา ผลการค้นเว็บ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุรรณบุรี(จากเดิมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี) )

more...