ชื่อ-สกุล : ม.กำธร พิพัฒน์ชยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...