รหัสประจำตัว : 10652

ชื่อ-สกุล : มิสสุดาวรรณ สารการ

ฉายา : เก๋

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี )

more...