ชื่อ-สกุล : มิสปัทมา บัวบุญนาค

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 , กลุ่มคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์) ( มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต )

more...