รหัสประจำตัว : 10668

ชื่อ-สกุล : ม.ชวินทร์ โรยอุตระ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 2 , งานบริหารฝ่ายกิจกรรม , งานศูนย์กีฬาและนันทนาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยมหิดล )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...