รหัสประจำตัว : 10676

ชื่อ-สกุล : ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา

ฉายา : ธร

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...