ชื่อ-สกุล : ม.กำธร จรูญเลิศกิจจา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์ , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )

more...