ชื่อ-สกุล : มิสจิณจุฑา พูนพ่วง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มภาษาไทย , งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...