ชื่อ-สกุล : มิสจิณจุฑา พูนพ่วง

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

more...