รหัสประจำตัว : 10678

ชื่อ-สกุล : มิสจิณจุฑา พูนพ่วง

ฉายา : เนย

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับประถมศึกษาปีที่ 6 , กลุ่มภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...