รหัสประจำตัว : 13166

ชื่อ-สกุล : ม.Alex Kamenya

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...