ชื่อ-สกุล : ม.Maximillan Badidles

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Bachelor of Secondary Education ( Phillippines Normal University )

more...