ชื่อ-สกุล : ม.Joemar Rey Condor Payot

สังกัดหน่วยงาน : งานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 , งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Foreign Language Teaching)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( )

more...