รหัสประจำตัว : 20004

ชื่อ-สกุล : มิสสมพิศ พัฒน์ทวี

ฉายา : แป๊กกี้

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายอาคารสถานที่ , งานอาคารสถานที่ , งานสิ่งแวดล้อม , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานจราจร และ รปภ. , งานศิลป์ , งานหอพัก , งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อมฯ , งานอาคารจอดรถ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย ( โรงเรียนวัดรางบัว )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...