รหัสประจำตัว : 20054

ชื่อ-สกุล : มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร

ฉายา : ติ๋ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...