ชื่อ-สกุล : มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )

more...