ชื่อ-สกุล : ม.จิรโรจน์ เชื้อสายธนภัทร์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานศูนย์คอมพิวเตอร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น )

more...