ชื่อ-สกุล : มิสนิตยา โสดา

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารสำนักผู้อำนวยการ , งานอภิบาลโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...