รหัสประจำตัว : 20070

ชื่อ-สกุล : มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล

ฉายา : joy

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ , งานหลักสูตรและนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( ราชภัฏธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...