ชื่อ-สกุล : มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...