ชื่อ-สกุล : มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...