ชื่อ-สกุล : มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ ( มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา )

more...