ชื่อ-สกุล : ม.นิรันดร์ ใจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานระดับชั้น , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(บธ.) ( มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต )

more...