รหัสประจำตัว : 20088

ชื่อ-สกุล : มิสชญาภา คงเฟื่อง

ฉายา : หนึ่ง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายปกครอง , งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย , งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม , งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...