ชื่อ-สกุล : มิสชญาภา คงเฟื่อง

สังกัดหน่วยงาน : งานจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ , กองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี )

more...