ชื่อ-สกุล : มิสฐานิตา ตระพรมมิน

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานสารบรรณ , งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...