ชื่อ-สกุล : มิสฐานิตา ตระพรมมิน

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ , งานสารบรรณ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...