รหัสประจำตัว : 20110

ชื่อ-สกุล : มิสฐานิตา ตระพรมมิน

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ , งานสารบรรณ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...