ชื่อ-สกุล : มิสปุณยนุช ใจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานธุรการ , งานบริหารฝ่ายปกครอง

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )

more...