ชื่อ-สกุล : มิสปุณยนุช ใจมั่น

สังกัดหน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ , งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ )

more...