ชื่อ-สกุล : มิสชมัยภร สุขสมผล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายกิจกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย )

more...