ชื่อ-สกุล : ม.กิตติ โฆษะธรรมกูล

สังกัดหน่วยงาน : งานซ่อมบำรุงเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย , งานบริหารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( สถาบันราชภัฏนครปฐม )

more...