รหัสประจำตัว : 20139

ชื่อ-สกุล : ม.นพสิทธิ์ ศิวอนันต์วุฒิ

ฉายา : หมู ฉึก ฉึก

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...