ชื่อ-สกุล : ม.อรรถพร เลิศมาลัยภรณ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต )

more...