รหัสประจำตัว : 20142

ชื่อ-สกุล : ม.โสภณ พินิจพัชรเลิศ

ฉายา : -

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป , งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยกรุงเทพ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...